بازدید گردشگران اوکراینی و آمریکایی از شهر باستانی آفرودیسیاس